5 Sprawa usprawnienia Wymiaru Sprawiedliwości

5 Sprawa usprawnienia Wymiaru Sprawiedliwości

Truizmem jest, że nasz Wymiar Sprawiedliwości wymaga znacznej naprawy; zacząć trzeba od kodeksów postępowania; i tak:

Rzeczy konieczne do zmiany:
1. kpk art. 7 po słowie „dowodów,” otrzymuje brzmienie: „jest nimi związany, z
uwzględnieniem…itd.” ;
– ewentualnie dodać § 1 o treści: „Sąd jest związany dowodami”;
– w obu wersjach, słowa „ocenianych swobodnie” nie mogą być użyte.
2. kk w art. 168 dodaje się § 1 o brzmieniu: „Rzetelny dowód rzeczowy konsumuje świadectwo
ustne”
3. kk w art. 232 dodaje się § 7 o brzmieniu: „Osoba fizyczna lub inna, dotknięte czynem, też są
poszkodowanymi” ;
– zapis jw. można też ew. umieścić w innym miejscu, lub innej formie, w kk lub kpk.

Moja wiedza o kk i kpk jest wg. tego stanu prawnego w którym kara z art 232 kk wynosiła: ” …do trzech lat więzienia”, potem te kodeksy uległy zmianie, której nie znam.

Ja bym uchwalił, a co najmniej rozważył, po konsultacjach z doświadczeniem:

4. ograniczenie rozmiaru pism procesowych, wg:
a/ powództwo (akt oskarżenia) oraz odpowiedź – nie może, bez załączników, przekraczać 2-ch stron
maszynopisu, napisanych czcionką nr 11 (w Wordzie – ok 6000 znaków), takoż 2-ch stron napisanych
ręcznie.
b/ pismo procesowe pozostałe, bez załączników – 1 strona; warunki jw.
5. ograniczenie ilości dowodów do 3 – ch; w sprawie skomplikowanej do 5 – ciu, z każdej strony
6. wprowadzenie do kodeksów, instytucji losowego uznania racji stron; za ich zgodą – skutkujący
prawomocnością orzeczenia.
7. z chwilą wprowadzenia w życie zmian wg pkt. 1 – 6, traci walor precedensu dotychczasowe orzecznictwo – z zakazem powoływania się na nie.

Sprawy regulaminowe

1. orzecznik z niższej instancji, może być przez stronę wezwany na świadka w apelacji.
2. orzecznik który w ciągu roku przekroczy liczbę 12-tu uchylonych wyroków, jest
odsunięty od orzekania, z płacą zredukowaną do 1/3, oraz skierowany na egzamin aplikancki.

Zmiany organizacyjno-personalne czy byty penalizacyjne, bez zmian jw. w kodeksach, nie pomogą; wszystko zostanie po staremu. Zaś po ich wprowadzeniu, zmiany takie /org-pers/ będą zbędne.

Jeśli w/w okaże się niemożliwe, należy rozważyć przejście / przed woja projektowano/ na system ławniczy – jak w USA

Patologię powodują ustawy, ludzie je tylko wykorzystują.

Adam Czochralski 23.07.2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *